Vsmart Extensions
Apel Fundacji

Pomóż uratować pocysterski klasztor św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

przekaż swój 1% podatku >> Kliknij << 

Fundacja dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej
„By służyć”

KRS-0000383662

 

8 styczeń, 2016 r.

Szanowni Dobrodzieje Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej.

Dziękując za pomoc w Ratowaniu
Pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy
życzymy Państwu wszelkiej pomyślności,
spełnienia marzeń oraz miłości w 2016 r.

Rok 2015 okazał się dla pocysterskiego klasztoru Sióstr Boromeuszek bardzo owocny. Dzięki Państwa ofiarności oraz dotacjom uzyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (800 000 zł),Urzędu Gminy Trzebnica (60 000 zł) oraz Województwa Dolnośląskiego (60 000 zł) w grudniu 2015 r. zakończyliśmy IV etap remontu dachu klasztoru obejmujący zachodnią część skrzydła środkowego oraz wschodnią połać środkowej części zachodniego skrzydła
(zdjęcia zrealizowanego IV etapu pokazujemy w zakładce ‘co musimy wyremontować’).
Etap IV remontu dachu był najtrudniejszy z dotychczas wykonywanych z uwagi na skomplikowany układ konstrukcyjny oraz bardzo duże zniszczenia: więźby dachowej i pokrycia dachowego
(skrzyżowanie dwóch skrzydeł), lukarn, kominów i gzymsu wieńczącego. Prace remontowo konserwatorskie obejmowały dużą część mieszkalną poddasza z dziesięcioma komnatami sióstr.
Prawidłowe wykonanie prac remontowo konserwatorskich wymagało rozebrania wszystkich obudów, ścianek działowych oraz większość podłóg z desek.

Po zakończeniu IV etapu remontu dachu klasztoru przed Siostrami stoi kolejne wyzwanie – odtworzenie pokoi sióstr na poddaszu w skrzydle środkowym w tym: wykonanie ocieplenia
i obudowy dachu, ścianek działowych, drzwi, posadzek itd.

W 2016 roku musimy również wykonać kolejny etap remontu dachu klasztoru.
Złożyliśmy wnioski o przyznanie dofinansowania do MKiDN.
Niebawem złożymy wniosek do UM oraz Urzędu Gminy Trzebnica.
Konieczne do wykonania w 2016 roku prace są bardzo kosztowne.
Ufamy, że wzorem lat poprzednich Kongregacji przyznane zostaną środki finansowe na realizację zadania.

Ośmielamy się również, po raz kolejny,
prosić Państwa o pomoc finansową.


Jednym ze sposobów wsparcia remontu dachu klasztoru
jest przekazanie Fundacji dla Ratowania Klasztoru
św. Jadwigi Śląskiej „By służyć” 1 % podatku dochodowego.

KRS-0000383662


Za każdą przekazaną złotówkę serdecznie dziękujemy.

Z życzeniami Do Siego Roku
Krystyna Klamińska

 

Widok IV etapu remontu dachu klasztoru – od strony wirydarza północnego.
Etap IV obejmuje: remont wschodniej połaci środkowej części zachodniego skrzydła,
zachodniej części skrzydła środkowego oraz gzymsy na skrzyżowaniu skrzydeł.


Trzebnica, 10 lipiec 2015 r.

Kochani Dobrodzieje Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej.

Pragniemy poinformować, że dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z:

1. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - w wys. 800 000,00 zł

2. Samorządu Województwa Dolnośląskiego - w wys. 60 000,00 zł

 

w czerwcu b.r. rozpoczęliśmy IV Etap remontu dachu klasztoru obejmujący ratunkowy remont dachu, kominów, lukarn i gzymsów oraz wzmocnienie i ustabilizowanie więźby dachowej na skrzyżowaniu zachodniego i środkowego skrzydła klasztoru.

Dofinansowanie realizacji zadania wysokości 60 000,00 zł obiecał również Burmistrz Gminy Trzebnica.

Z uwagi na wielkość uzyskanych dotacji (znacznie mniejszych niż wnioskowaliśmy) musieliśmy zmniejszyć pow. dachu przeznaczonego do remontu oraz ograniczyć zakres prac remontowo – konserwatorskich.
Z remontu wyłączyliśmy połać zachodnią dachu wraz z centralną, dużą lukarną zlokalizowaną na osi założenia klasztoru.
Nie będzie również wykonywana wymiana instalacji odgromowej biegnącej wzdłuż kalenicy zachodniej oraz remont kominów w pierzei zachodniej.

Ograniczyliśmy remont gzymsu wieńczącego; wyremontowany zostanie tylko gzyms na skrzyżowaniu dwóch skrzydeł: środkowego i zachodniego.

 

 

Szanowni Państwo.

Etap IV remontu dachu klasztoru jest najtrudniejszy i najbardziej skomplikowany technologicznie z dotychczas zrealizowanych.

Po wykonaniu prac remontowo – konserwatorskich wymienionych powyżej musimy wykonać jeszcze pozostałe prace – odtworzyć pokoje klauzurowe na poddaszu (12 Sióstr musiało wyprowadzić się z pokoi na czas wykonywania IV etapu remontu dachu).

Po raz kolejny, zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc i wsparcie finansowe.

Dzięki Dobrodziejom klasztoru wykonaliśmy w ciągu ostatnich trzech lat bardzo wiele prac, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni.

Bóg zapłać!

Kochani, ufamy, że i tym razem nie pozostawicie Sióstr Boromeuszek samych w ich trudzie ratowania pocysterskiego klasztoru – dawniej domu św. Jadwigi Śląskiej.

Za każdą podarowana złotówkę – z serca dziękujemy i zapewniamy o pamięci w naszej modlitwie.

W imieniu Zarządu Fundacji „By służyć”

Krystyna Klamińska

 

 

 

7 styczeń. 2015 r.

Szanowni Państwo,
Dobrodzieje klasztoru św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Życząc wszelkiej pomyślności i wielu łask Bożych w Nowym-2015-Roku
zwracamy się do Państwa, po raz kolejny, o pomoc i wsparcie w wyremontowaniu kolejnego, czwartego etapu z 1 ha dachu pocysterskiego klasztoru.

Dzięki uzyskanym dotacjom i Państwa darowiznom w ciągu trzech lat
wyremontowaliśmy ok. 30 % pow. dachu.
W ciągu kilku następnych lat musimy wyremontować pozostałe 7000 m²: wymienić pokrycie dachowe oraz wzmocnić i wymienić ziszczone elementy konstrukcji dachu. Na wyremontowanie całego dachu potrzebujemy jeszcze około 10 mln zł.

Katastrofalny stan techniczny pokrycia, więźby dachowej, lukarn
i kominów zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
Z uwagi na zagrożenie życia (spadające dachówki, gąsiory, tynki) od dwóch lat zamknięty dla zwiedzających jest dziedziniec północy z reliktami średniowiecznego klasztoru oraz miejscem upamiętniającym celę św. Jadwigi.
Dlatego w roku 2015 musimy wyremontować dach i więźbę dachową na skrzyżowaniu skrzydła zachodniego i środkowego klasztoru.

(Doraźne naprawy i zabezpieczenia nie zdają egzaminu).
Koszt realizacji zadania jest bardzo duży – ok. 1 800 000,00 zł.
z uwagi na
olbrzymi zakres prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych złożonych pod względem technologicznym.
Niewykonanie tego etapu prac remontowych dachu spowoduje zamknięcie znacznej części drugiego klasztornego wirydarza - południowego - stanowiącego ogród dla podopiecznych Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego, ogrodu carskiego przyległego do elewacji zachodniej klasztoru.

4 lipca 2014r. Zespół dawnego opactwa cysterek w Trzebnicy,
rozporządzeniem Prezydenta RP został uznany za Pomnik Historii.
Klasztor św. Jadwigi Śląskiej to jeden z najcenniejszych obiektów w kraju i ważny punkt na europejskim szlaku cysterskim.
Corocznie odwiedza go ok. 20 tys. turystów i pielgrzymów przybywających
do grobu św. Jadwigi oraz zatrzymujących się w drodze na Jasną Górę.
Nie możemy dopuścić do zamknięcia klasztoru z uwagi na pogarszający się
z roku na rok stan techniczny obiektu a w szczególności dachu.
Bez pomocy z zewnątrz Siostry Boromeuszki nie są w stanie wykonać koniecznych prac remontowych.
Bardzo liczymy na przyznanie kolejnych dotacji z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, z Województwa Dolnośląskiego i Gminy Trzebnica.
Będziemy aplikować również do innych programów.

Klasztor wspomagali i wspomagają jego liczni Dobrodzieje.
Za okazane serce i dobro serdecznie dziękujemy i prosimy o dalsze wsparcie działań mających na celu uratowanie klasztoru od grożącej mu katastrofy.

Za każdą podarowaną złotówkę serdecznie dziękujemy.

Prosimy również Państwo o przekazanie na remont dachu pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy waszego 1 % podatku dochodowego.

W imieniu Zarządu Fundacji „By służyć”
Krystyna Klamińska

 

 


 

Szanowni Państwo, Dobrodzieje Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej.

Dzięki Państwa ofiarności oraz pozyskanym dotacjom w grudniu 2014 r. zakończyliśmy trzeci etap remontu dachu klasztoru.
Za dotacje pozyskane od:
1. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 1, Ochrona zabytków) w wysokości 500 000 zł
2.Województwa Dolnośląskiego (Dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich) w wysokości 50 000 zł
oraz środki własne Kongregacji powiększone darowiznami Dobrodziejów klasztoru wyremontowaliśmy dach, lukarny oraz więźbę dachową północnej części zachodniego skrzydła klasztoru.

Wykonywane prace ujawniły wady elementów konstrukcyjnych
i drewnianych niemożliwe do stwierdzenia przed przystąpieniem do prac remontowych:

· Po skuciu tynków wewnętrznych lukarn ujawniono zmurszałą biologiczne konstrukcję drewnianą lukarn w tym: stanowiącą elementy tzw. muru pruskiego, duże szczeliny w ścianach oraz wadliwie wykonane fragmenty ścian lukarn praz brak przewiązań między ścianami bocznymi a ścianą frontową lukarn.

· Po usunięciu powłoki malarskiej z wapna i obciosaniu sprawdzającym stwierdzono korozję biologiczną elementów drewnianych więźby dachowej pod nienaruszoną powierzchnią zewnętrzną dochodzące do 50 % przekroju elementów a w przypadku belek stopowych - do 70 % przekroju elementów oraz bardzo duże zniszczenia węzłów podporowych.

· Po rozebraniu desek podłogowych i ociosaniu belek stropowych ujawniono większą ilość elementów zniszczonych biologicznie wymagających wymiany lub wzmocnień.
Zniszczone i zdestabilizowane elementy więźby dachowej i lukarn wymagały większych nakładów pracy oraz środków finansowych na ich realizację. Trzeci etap był bardzo trudny do realizacji ale dzięki dużemu doświadczeniu Wykonawcy wszystkie prace remontowe zostały zakończone w terminie i odebrane przez DWK

Szanowni Państwo

Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 4 lipca 2014r.(Dz.U.2014.Poz.957)
Zespół dawnego opactwa cysterek w Trzebnicy został uznany za Pomnik historii. To efekt czteroletnich starań bardzo wielu Osób. Uzyskany status pomnika historii podnosi rangę obiektu ale również zobowiązuje do zwiększonej staranności o klasztor. Z uwagi na ogromne zniszczenia musimy zwiększyć tempo prac remontowych.

Przez ostatnie trzy lata, dzięki pozyskanym dotacjom oraz Państwa darowiznom i ofiarom zostało wyremontowane około trzydzieści procent powierzchni dachu klasztoru.

W roku 2015 musimy wykonać bardzo trudny, czwarty etap remontu dachu klasztoru obejmujący skrzyżowanie skrzydła środkowego i zachodniego. Z uwagi za olbrzymi zakres prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych złożonych pod względem technologicznym koszt realizacji zadania jest bardzo duży. Jest to część użytkowa poddasza, w dużej części zabudowana; wymaga odsłonięcia konstrukcji dla przeprowadzenia koniecznych prac remontowych. Bardzo zły stan techniczny więźby dachowej, pokrycia dachowego, lukarn kominów i gzymsów oraz zniszczenia i nieszczelności pokrycia dachowego wymagają podjęcia natychmiastowych prac remontowo – konserwatorskich i budowlanych.
Od dwóch lat, z uwagi na zagrożenie życia, zamknięty dla zwiedzających jest wirydarz północny – św. Jadwigi - z reliktami średniowiecznego klasztoru oraz miejscem upamiętniającym celę św. Jadwigi. Niezrealizowanie w 2015 r. koniecznych prac remontowych spowoduje zamknięcie znacznej części również: drugiego klasztornego wirydarza - południowego - stanowiącego ogród dla podopiecznych Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, ogrodu carskiego przyległego do elewacji zachodniej klasztoru oraz części pomieszczeń klasztornych.
Spadające tynki, dachówki i cegły oraz zniszczone elementy konstrukcji dachu zagrażają życiu nie tylko mieszkańcom klasztoru; również turystom oraz mieszkańcom Trzebnicy.
Ufamy, że z pomocą Dobrodziejów klasztoru uda się zakończyć i te prace. Każda przekazana na remont klasztoru złotówka jest na wagę złota.
Nasza Fundacja działa wielotorowo.

Kochani,

z radością informujemy, że w 2014 r. wykonaliśmy dwa inne duże zadania: wyposażenie Furty klasztornej pełniącej funkcję punktu informacji turystyczno – kulturalnej oraz zakończyliśmy remont pomieszczeń poddasza w skrzydle północnym klasztoru z przeznaczeniem na pokoje wyciszenia.

Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za wszelkie okazane dobro
i każdy gest uczyniony dla ratowania pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy.
Przez ostatnie trzy lata wyremontowaliśmy ok. 30 % pow. dachu klasztoru. Musimy wyremontować jeszcze około 7000 m²
To olbrzymie i bardzo kosztowne zadanie.


Dlatego
gorąco prosimy Dobrodziejów klasztoru o dalszą pomoc
oraz o przekazanie 1% podatku dochodowego na cele Fundacji.
KRS-0000383662

W imieniu Zarządu Fundacji
Krystyna Klamińska

5 styczeń 2015 r.

Fundacja dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej „By służyć”
ul. Ks. Dz. W. Bochenka 30
55-100 Trzebnica
KRS-0000383662

tel. 71 3874149; 607 327 326

 


 

Szanowni Państwo, Kochani Dobrodzieje Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej.

Z wielką radością przekazujemy informację o zakończeniu drugiego etapu remontu dachu klasztoru.
Dzięki pozyskanym dotacjom oraz ofiarności i życzliwości Ludzi Dobrej Woli zakończyliśmy remont dachu środkowej części północnego skrzydła (przylegającego do bazyliki).

Za dotacje pozyskane w 2013 r. od:
1. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dziedzictwo Kulturowe,   priorytet 1, Ochrona zabytków) w wysokości 1 000 000 zł
2.Województwa Dolnośląskiego (Dofinansowanie prac  remontowych
i konserwatorskich) w wysokości 40 000 zł
3. Gminy Trzebnica  w wysokości 50 000 zł
oraz środki własne Kongregacji powiększone darowiznami Dobrodziejów klasztoru został wyremontowany dach, lukarny, elementy konstrukcyjne dachu i poddasza oraz schody prowadzące na poddasze i strych.

Wykonanie prac konserwatorsko–budowlanych na poziomie użytkowego poddasza było uwarunkowane rozebraniem obudów, ścianek działowych, części podłóg. Zostały skute odparzone tynki oraz zdemontowane wyeksploatowane instalacje elektryczne i sanitarne. Nowe pokrycie dachu wykonano z dachówki ceramicznej (karpiówki) a opierzenia i orynnowanie – z blachy miedzianej. Uszkodzone i zniszczone drewniane elementy więźby dachowej i stropu zostały wzmocnione lub wymienione
a układ konstrukcyjny- ustabilizowany.

Na poziomie użytkowego poddasza nie zostały zakończone jeszcze wszystkie prace remontowe. Odtworzenia wymagają ścianki działowe
i obudowy, konieczna jest wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych
oraz wykonanie izolacji termicznej ( tak ważnej- z uwagi na ogromne straty ciepła-nie tylko dla pomieszczeń poddasza ale również pomieszczeń  pierwszego piętra).
Ufamy, że z pomocą Dobrodziejów klasztoru uda się zakończyć i te prace.
Każda przekazana na remont klasztoru złotówka jest na wagę złota.
Dlatego tak bardzo cieszymy się, że Fundacja” By służyć”
po 2 latach działalności, uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Z radością informujemy również, że Fundacja „By służyć” uzyskała dwie dotacje w wysokości 25000,00 zł na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. 
W ramach umowy przyznania pomocy podpisanej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego zrealizowano w 2013 r. operację pt. Remont i modernizację Furty klasztornej w pocysterskim klasztorze Sióstr Boromeuszek z udostępnieniem dla turystów i pielgrzymów. 
Druga operacja pt. Wyposażenie Furty klasztornej zostanie zrealizowana w 2014 r.
Dzięki pomocy z PROW Furta klasztorna będzie mogła pełnić funkcję punktu informacji turystyczno – kulturalnej co wpłynie na zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu trzebnickiego.

Otwórz więcej


Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za wszelkie dobro
i każdy gest uczyniony dla ratowania pocysterskiego klasztoru sióstr Boromeuszek w Trzebnicy - spadkobierczyń św. Jadwigi Śląskiej..

Klasztor wymaga olbrzymich nakładów finansowych na wykonanie koniecznych prac remontowych.
Przez dwa lata wyremontowaliśmy ok. 20 % pow. dachu klasztoru. Musimy wyremontować jeszcze pozostałą część- ok. 8000 m2
Stan techniczny kilkusetletniego dachu pogarsza się z roku na rok.
Jeżeli nie zostaną wykonane prace remontowo – stabilizacyjne – runie!

Dlatego gorąco prosimy Dobrodziejów klasztoru o dalszą pomoc
oraz o przekazanie 1% podatku.
KRS-0000383662
w imieniu Zarządu Fundacji
Krystyna Klamińska

15 grudzień 2013 r.


Fundacja dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej „By służyć”
ul. Ks. Dz. W. Bochenka 30
55-100 Trzebnica
KRS-0000383662

tel. 71 3874149; 607 327 326

 

 

 

Szanowni Państwo.

Dziękując za dotychczasową pomoc, gorąco prosimy o wsparcie finansowe
na wykonanie drugiego etapu remontu dachu klasztoru św. Jadwigi Śląskiej.  
Dla ratowania pocysterskiego klasztoru liczy się każda złotówka.
Aby zapobiec dalszej degradacji zabytkowego obiektu, w ciągu kilku lat,
musimy wyremontować cały dach o pow. ok. 1 ha.


Z pomocą Dobrodziejów Klasztoru (Instytucjonalnych i Prywatnych)
wykonaliśmy już pierwszy, najtrudniejszy, krok:
w ciągi kilku ostatnich miesięcy 2012 r. zakończyliśmy I etap remontu dachu.
W roku 2013 r. musimy zrealizować drugi etap remontu dachu i poddasza klasztoru
obejmujący środkową części skrzydła północnego.


Koszt realizacji zadania to kwota ok.1.8 mln zł.
Kongregacja uzyskała dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w wysokości 1,0 mln zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego W.D. – 40 tys. zł.
Zostały złożone wnioski o przyznanie dofinansowań do Burmistrza Gminy Trzebnica
oraz do Fundacji Niemiecko – Polskiej i bardzo liczymy na ich pozytywne rozpatrzenie.

Ufamy, że z pomocą Dobrodziejów klasztoru uda się zgromadzić brakujące 800 tys. zł.
Miniony rok pokazał, że razem możemy wiele zrobić dla ratowania pocysterskiego klasztoru
św. Jadwigi Śląskiej, którym od 150 lat opiekują się Siostry Boromeuszki.


Za  wszelką okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

W imieniu Zarządu Fundacji  dla Ratowania klasztoru św. Jadwigi Śląskiej
„By służyć”

Krystyna Klamińska

Trzebnica,03.04.2013 r.

Szanowni Państwo!
Z radością informujemy Wszystkich Dobrodziejów Klasztoru św. Jadwigi  Śląskiej  w Trzebnicy (Instytucjonalnych i Prywatnych),
że  w ciągu kilku miesięcy 2012 r.  (od sierpnia do grudnia) zrealizowaliśmy pierwszy etap remontu dachu: północna część skrzydła wschodniego (na styku z bazyliką).
Zakres prac remontowych był ogromny. Obejmował nie tylko wymianę wszystkich elementów pokrycia dachowego ale również stabilizację, wymianę i wykonanie wzmocnień zniszczonych elementów drewnianej konstrukcji dachu.

 

Remontem dachu klasztoru zainteresowało się bardzo wiele osób i instytucji.

Kongregacja uzyskała wsparcie finansowe z wielu źródeł.

W trakcie realizacji, kiedy stwierdzono konieczność wykonania prac dodatkowych,
z natychmiastową pomocą przyszedł Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
przyznając Kongregacji dodatkowe  150 000,00 zł na ich wykonanie.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1 139 920,85 zł.

Zadanie dofinansowano ze środków:

  1. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  (Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 1,  Ochrona zabytków) w wysokości 650 000 zł
  2. Województwa Dolnośląskiego (Dofinansowanie prac  remontowych
    i konserwatorskich) w wysokości 140 000 zł
  3. Gminy Trzebnica w wysokości 150 000 zł

Pozostała kwota to wkład własny Kongregacji, którego znaczną część stanowiły Państwa darowizny.

Wszystkim Darczyńcom  i Dobrodziejom z głębi serca dziękujemy.

W roku 2013 r. planujemy wykonanie kolejnych  etapów remontu dachu klasztoru: środkowej części skrzydła wschodniego oraz środkowej części skrzydła północnego.

Zostały złożone dwa wnioski do MKiDN. Będziemy starali się pozyskać dofinansowanie również  z innych źródeł. Prosimy Państwa o pomoc finansową
i dalsze wsparcie naszych działań. Miniony rok pokazał, że razem możemy wiele zrobić dla ratowania klasztoru św. Jadwigi Śląskiej, którym od 150 lat opiekują się Siostry Boromeuszki.    
Ufamy, że z Państwa pomocą wykonamy kolejny etap remontu dachu.

 

Dla Sióstr liczy się każda złotówka.
Z góry dziękujemy za wsparcie finansowe.

W imieniu Zarządu Fundacji  dla Ratowania klasztoru św. Jadwigi Śląskiej

„By służyć”


Krystyna Klamińska

Trzebnica,03.01.2013r

 

 

Szanowni Państwo!
Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o pomoc
w ratowaniu klasztoru Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.
Opactwo Cysterek w Trzebnicy to jeden z największych i najcenniejszych
obiektów sakralnych w Polsce oraz bardzo ważny punkt
na Europejskim Szlaku Cysterskim.

Siostry Boromeuszki, Spadkobierczynie św. Jadwigi Śląskiej,
od 150 lat opiekują się klasztorem i prowadzą w nim swoje Dzieła Miłosierdzia.
W 2011 r., Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
przyznał Kongregacji  Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
medal „Zasłużone dla Kultury Polskiej”.

Ale klasztor o kubaturze  121 tys. m3
oraz 14 budynków  pomocniczych wymaga bardzo dużych nakładów
na wykonanie koniecznych  prac remontowych.
Zgromadzenie, utrzymujące zabytkowe  obiekty
z pensji i emerytur 42 sióstr, nie ma wystarczających
środków finansowych na ich wykonanie.

W odpowiedzi na dramatyczny sygnał S.O.S dla klasztoru
Sióstr Boromeuszek powstała Fundacja dla Ratowania Klasztoru
Św. Jadwigi Śląskiej „By służyć”.
Działa od 1 czerwca 2011 r.
Radę Fundacji tworzą wybitni przedstawiciele środowisk:
politycznych, kościelnych,  samorządowych, naukowych i gospodarczych.
Osoby, którym bliskie są problemy klasztoru trzebnickiego.
Wspieramy Siostry modlitwą, życzliwością i pracą.
Staramy się i pozyskujemy dotacje i darowizny z różnych źródeł.
Ogromnym problemem jest zapewnienie tzw. wkładu własnego.
W tej kwestii  bardzo prosimy i liczymy na Państwa pomoc.
Razem możemy ocalić dla potomnych dziedzictwo św. Jadwigi Śląskiej.

Najpilniejszym i kluczowym zadaniem jest remont dachu klasztoru
o pow. ok 1 ha z wymianą, wzmocnieniem i zabezpieczeniem
elementów konstrukcyjnych więźby dachowej  
oraz wykonanie  nowych warstw pokrycia dachowego.
W 2011 r., za środki finansowe uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego
i Gminy Trzebnica, została opracowana dokumentacja projektowa
remontu dachu i poddasza klasztoru wraz z wieżami.
Uzyskaliśmy pozwolenie konserwatorskie oraz  pozwolenie na budowę.
Z uwagi na zakres prac i olbrzymi  koszt realizacji
zaplanowano etapowanie prac.

W sierpniu br. rozpoczęliśmy pierwszy etap remontu dachu klasztoru
obejmujący północną część wschodniego skrzydła – na styku z bazyliką.

Zadanie dofinansowano ze środków:
1. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  (Dziedzictwo Kulturowe,  priorytet 1,  Ochrona zabytków),
2. Województwa Dolnośląskiego (Dofinansowanie prac  remontowych i konserwatorskich),
3. Gminy Trzebnica.

Koszt realizacji to kwota ok. 1 mln zł.
Brakuje  nam 150 tys. zł. Kwotę tą musimy zebrać do końca 2012 r.

Apelujemy gorąco do Wszystkich Ludzi Dobrej Woli
o pomoc materialną i finansową.
Do Wszystkich, którym bliska jest duchowość i sylwetka św. Jadwigi Śl.
To Jej dziełem i domem był klasztor trzebnicki, w którym to dzieło
kontynuują Siostry Miłosierdzia św. Karola Boromeusza.

Równolegle, z organizowanym i prowadzonym remontem dachu klasztoru,
pomagamy w rozwiązywaniu innych problemów  technicznych
związanych  z funkcjonowaniem zabytkowych obiektów.
W grudniu 2011 r. wykonane zostało nowe przyłącze wodne do domu Henryka
a kwietniu 2012 r., dzięki dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska  we Wrocławiu, zakończona została
realizacja pomp ciepła dla południowo – zachodniego skrzydła klasztoru.
Środki finansowe z PEFRON oraz  darowizna Fundacji Polska Miedź
pozwoliły na wymianę  wyeksploatowanej  windy towarowo – osobowej
we wschodnim skrzydle klasztoru.

W latach 90-tych XX wieku kiedy klasztorowi groziła katastrofa budowlana
spowodowana zachwianiem gospodarki wodnej - osiadło południowe
skrzydło klasztoru, spękane były nadproża i sklepienia.                   
- z pomocą  przyszła Fundacja  Polsko – Niemiecka.  
Dzisiaj grozi  mu kolejna katastrofa - przez wody spadające z nieba.
Jeżeli w najbliższym czasie nie wyremontujemy kilkusetletniej więźby  
dachowej i nie wymienimy pokrycia dachowego – dach klasztoru runie.
Kilkunastomilionowy koszt realizacji remontu dachu
przerasta możliwości finansowe Zgromadzenia.
Bez pomocy z zewnątrz Siostry nie podołają wyzwaniom.

Na apel Sióstr Boromeuszek odpowiedziało już wiele Instytucji i Osób.
Wiele z nich włączyło się w pracę Fundacji na rzecz klasztoru.
Kongregacji przyznane zostały pierwsze środki publiczne.
Ufamy, że to dobry znak.
Że Siostry uzyskają  kolejne fundusze i darowizny.
Razem możemy ocalić klasztor św. Jadwigi Śląskiej,
by Siostry Miłosierdzia  św. Karola Boromeusza w Trzebnicy
mogły nadal służyć  Bogu i Ludziom potrzebującym pomocy.

Za każdą otrzymaną pomoc z głębi serca dziękujemy.

W imieniu Zarządu Fundacji  dla Ratowania klasztoru św. Jadwigi Śląskiej

„By służyć”

Krystyna Klamińska